Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Správa domů prostřednictvím komunitní práce

 • projekt zaměřený na bydlení, zlepšení bytové situace a zkvalitnění životních podmínek obyvatel v sociálně vyloučené romské lokalitě, zlepšení podmínek pro život s ohledem na individuální a specifické potřeby jednotlivců i skupin obyvatelstva, zlepšení vztahu k místu, kde žijí, k životnímu prostředí, k sousedům, k mezilidským vztahům; zapojení obyvatel místní komunity do procesu spolurozhodování a spolupráce při zkvalitňování podmínek v místě, kde žijí
 • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Sluníčko - rodiny s dětmi

 • projekt zaměřený na práci s rodinami s malými dětmi a nezaměstnanými dospělými členy rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí; přímá práce se všemi členy rodiny, se všemi generacemi v rodině, spolupráce rodin navzájem, tréninky a upevňování rodičovských kompetencí Laser Pointers  přímo v praxi, který je realizován již třetím rokem
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor rodinné politiky

  

Sociální služby 2010

 • poskytování akreditovaných sociálních služeb - odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; ambulantní a terénní práce s cílovými skupinami
 • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Prevence a osvěta pro seniory

 • zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí seniorů a zdravotně postižených žijících v Bruntále a okolí; projekt byl realizován ve spolupráci se Sdružením občanů zdravotně postižených o.s. Bruntál
 • finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj

 

Zdravotně postižení lidé a zaměstnání

 • zvýšení informovanosti zaměstnavatelů a veřejnosti o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, vytvoření souhrnné brožury o možnostech a úskalích při jejich zaměstnávání
 • finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj

Oprava herny a tělocvičny - Integrační centrum

 • stavební úpravy v objektu Integračního centra, opravy podlah, topných těles, elektroinstalace
 • finanční prostředky poskytla Nadace O2

 

Mateřinka pro nejmenší

 • zakoupení vybavení pro ambulantní formu sociálně aktivizační služby v Komunitním centru v Dlouhé ulic v Bruntále
 • finanční prostředky poskytla Nadace OKD a Úřad práce v Bruntále

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - standardizace

 • metodické vedení a pomoc při úpravě dokumentace standardů kvality sociální služby
 • finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj

 

Veřejná zakázka - asistence a zázemí

 • asistence a zázemí pro lokálního konzultanta Agentury pro sociální začleňování pro oblast Bruntál
 • finanční prostředky Úřadu vlády ČR   

 

Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené romské komunity

 • tříletý projekt zaměřený na zlepšování dovedností a znalostí, stimulaci a podporu osobnosti, podporu pracovních návyků, zvyšování zaměstnatelnosti osob z bruntálské romské komunity; činnost poradny pro podporu zaměstnávání
 • finančí prostředky byly čerpány z replica orologi  operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit  

Rolex Replica Watches  https://www.megaroelx.com

OPLZZ

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook