Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Správa domů prostřednictvím komunitní práce

  • projekt zaměřený na bydlení, zlepšení bytové situace a zkvalitnění životních podmínek obyvatel v sociálně vyloučené romské lokalitě, zlepšení podmínek pro život s ohledem na individuální a Best Replica Watches  specifické potřeby jednotlivců i skupin obyvatelstva, zlepšení vztahu k místu, kde žijí, k životnímu prostředí, k sousedům, k mezilidským vztahům; zapojení obyvatel místní komunity do procesu spolurozhodování a spolupráce při zkvalitňování podmínek v místě, kde žijí
  • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské komunity

 

Sluníčko - rodiny s dětmi

  • projekt zaměřený na práci s rodinami s malými dětmi a nezaměstnanými dospělými členy rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí; přímá práce se všemi členy rodiny, se všemi generacemi v rodině, spolupráce rodin navzájem, tréninky a upevňování rodičovských kompetencí přímo v praxi
  • finančí prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor rodinné politiky

  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  • poskytování akreditované služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - terénní a ambulantní práce s klienty
  • finanční prostředky poskytlo Město Bruntál

 

Sociální služby 2009

  • poskytování akreditovaných sociálních služeb - odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; ambulantní a terénní práce s cílovými skupinami
  • finančí prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  

Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené romské komunity

  • tříletý projekt zaměřený na zlepšování dovedností a znalostí, stimulaci a podporu osobnosti, podporu pracovních návyků, zvyšování zaměstnatelnosti osob z bruntálské romské komunity; činnost poradny pro podporu zaměstnávání
  • finančí prostředky byly replicas de relojes   čerpány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit  

OPLZZ

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook