Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Rozsah poskytování sociálně právní ochrany dětí 

 

Swiss Replica Watches

Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje

Jedná se o vyhledávání dětí při poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení, která  probíhá jednak ambulantní formou, ale i formou terénní, především v částech města s velkým zastoupením romské menšiny a obyvatel ze sociálně slabšího prostředí. Konkrétně jde o západní lokalitu Dlouhá, městské sídliště Květná a v menší míře i další části města.

 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Zde dochází k dojednávání a nakontaktování rodičů na různé instituce, které se zaměřují na konkrétní problematiku a to v rámci sjednávání návazné péče.

 

Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Možné kontaktování rodičů dětí za účelem zlepšení sociální situace dítěte.

 

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

V rámci poskytování sociálních služeb jsou pravidelně zajišťovány výchovně-preventivní a vzdělávací aktivity. Jedná se o výchovně-preventivní semináře a besedy se zaměřením na určitý problém a na určitou cílovou skupinu uživatelů.

 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

Součástí této práce je především osvětová činnost. Pro děti jsou organizovány programy, hry a malé brigády, při kterých se např. učí třídit odpad a to v rámci environmentální výchovy, která vede k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Soutěže se zaměřením replicas relojes  na zdravý životní styl a základy hygieny, které přispívají k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících děti a mládež.

 

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Individuální práce s dětmi v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které se potýkají s různými, především osobními problémy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílené poradenské vedení rodin v případech konkrétních problémů, negativně ovlivňujících výchovu dětí případně sjednání odborné pomoci.

 

Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

 

Pořádáním volnočasových a vzdělávacích aktivit, doplňkových programů a pomocí metod sociální práce dochází ke snižování míry sociálního vyloučení dětí a mládeže, dále se předchází možným sociálním a  billig nike schuhe  zdravotní rizikům, které často souvisí s dosavadním způsobem jejich života. U dětí dochází k rozvíjení schopností, dovedností a znalostí prostřednictvím neformálního vzdělávání a zvyšuje se zájem o mimoškolní zájmové aktivity.

 

Zřizování a provozování výchovně rekreační táborů pro děti

Pořádání prázdninových pobytů v délce několika dnů pro děti, především ze sociálně slabých rodin a sociálně vyloučeného prostředí. Pobyty jsou zaměřeny na vedení dítěte k samostatnosti, k výchovným programům a činnostem v kolektivu dětí a dospělých.

replica watches  https://www.tswatches.cz/

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook