Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Šance pro všechny

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002220

Doba realizace projektu: 1. července 2016 - 30. června 2019

 

Projekt řeší problematiku začleňování dlouhodobě nezaměstnaných, zejména osob s nízkým potenciálem vzdělání, osob se zdravotním postižením, osob ve věku nad 50 let, osob ve věku do 25 let. Dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje další znevýhodnění, mezi nimiž nejvýznamnější jsou zadlužení, hrozba ztráty bydlení, závislost na dávkovém systému a materiální chudoba, rezignace na řešení vlastních problémů. Projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Bruntál 2015 - 2018, oblast Zaměstnanost, priorita 1.1 Vyšší počet pracovních míst na území města Bruntál, obecný cíl 1.1.1 Řešení dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti, specifický cíl 1.1.1.1 Zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob, priorita 1.2 Výšší míra gramotnosti a příprava obyvatel k práci a obecný cíl 1.2.1 Zvýšit možnost uplatnění na trhu práce pro osoby z CS.

 

Klíčové aktivity

1. Výběr klientů projektu

Tato klíčová aktivita bude probíhat vždy v prvním měsíci každého čtvrtletí. Ve spolupráci s úřadem práce vznikne vždy skupina přibližně 40 osob, se kterými se v rámci dalších aktivit bude intenzivně pracovat na zvýšení jejich zaměstnatelnosti a pravděpodobnosti úspěchu na volném trhu práce. 

 

2. Motivační kurz

Motivační kurz zasahuje tématické oblasti uspokojování životních potřeb, osobní aktivizace, uspořádání rodiných vztahů, potenciál vlastních kompetencí, nutnost změny, vlastní iniciativa, profesní charakteristiky. Aktivita je vedena zkušeným lektorem a probíhá v časové dotaci dvou týdnů vždy v druhém měsíci každého čtvrtletí.

 

3. Komunikační kurz

Komunikace a komunkační dovednosti jsou velmi důležitou součástí projevu každého člověka. Kurz zasahuje oblasti verbální a neverbální komunikace, profesní mluva, komunikace v pracovním kolektivu, komunikační techniky, písemný projev, komunikační bariéry. Aktivita je vedena zkušeným lektorem a probíhá v časové dotaci dvou týdnů vždy v druhém měsíci každého čtvrtletí.

 

4. Tréninková práce

Aktivita je určena pro všechny klienty projektu. Bude probíhat v rozsahu 4 - 6 týdnů v časové dotaci až 120 hodin u několika zaměstnavatelů ve městě Bruntál. Smyslem je získávání a upevňování pracovních dovedností a kompetencí, pracovních návyků a jednodušeji zaučitelných činností. Klineti si budou moci vyzkoušet různé typy prací. Podstatou je pracovně - sociální práce s každým z klientů. 

 

5. Poradenství

Prolíná se celou dobou realizace projektu. Klienti do něj nastupují etapově, po skupinách přibližně 40 osob v každém novém čtvrtletí. Mají nárok na poradenství po celou dobu realizace projektu od vstupu do projektu. Poradenství probíhá formou individuálních pohovorů, kariérního poradenství, poradenství při výběru povolání, psychologického poradenství či formou case managementu.

 

6. Osvěta a informovanost

Aktivita zasahuje oblasti osvěty široké laické i odborné veřejnosti o cílech projektu, problematice dlouhodobě nezaměstnaných osob a jejich sociálních znevýhodnění plynoucí z nezaměstnanosti. Součástí je také cílená snaha o informovanost místních zaměstnavatelů, u kterých by klienti projektu mohli v budoucnu nalézt pracovní uplatnění.

 

 

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook