Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení je podpora dětí a mládeže, které žijí v sociálním vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy, podpora dětí a mládeže ohrožené společensky nežádoucími jevy, k pozitivním změnám v jejich životě prostřednictvím aktivizačních činností v nízkoprahovém zařízení.

Cíle

1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže, usilování o pozitivní změnu v jejich životech.

2. Vytváření prostředí ke smysluplnému trávení volného času.

3. Podpora začleňování dětí a mládeže mezi ostatní vrstevníky.

4. Podpora dětí v udržení v hlavním vzdělávacím proudu, podpora dosahování vzdělání podle individuálních možností dětí a mládeže. replica uhren

5. Motivace mládeže k vlastnímu uplatnění na trhu práce a podpora udržení zaměstnání.

6. Podpora snižování rizika špatných návyků (alkoholismus, gamblerství).

7. Prevence sociálního vyloučení.

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Bruntál (tzv. Západní lokalita, Jižní lokalita, střed města, ubytovna v ulici T. Kronesové), ale i v dalších částech města, a jsou ovlivněni  nepříznivou sociální situací vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením bezprostředně ohroženi.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopností pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jiné závažné důvody vyplývající ze života v sociálně vyčleněném prostředí. 

Principy

1. Dodržování práv uživatelů - vytváření a naplňování podmínek zajišťujících rovné postavení uživatelů vůči všem pracovníkům sociální služby. Všechny dotčené osoby jsou si rovny, není přípustný žádný náznak diskriminace, ať již z hlediska pohlaví, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní menšině, náboženského vyznání a dalších.

2. Respekt - uživatelé sociální služby jsou respektovanými jedinci, pracovníci služby vytvářejí prostředí a atmosféru respektující individualitu a osobnost každého uživatele. Pracovníci sociální služby přizpůsobují služby individuálním potřebám uživatelů, na situaci uživatele pohlížejí v souvislostech.

3. Dobrovolnost - pracovníci sociální služby akceptují vůli a svobodu volby uživatele. Uživatel navštěvuje nízkoprahové zařízení dle svého uvážení. Je na jeho vůli, jaké služby bude v nízkoprahovém zařízení využívat. Uživatel má možnost zvolit si způsob, jakým bude dosahováno jeho replique rolex  individuálních cílů. Spolupráci může kdykoliv bez následků ukončit. Za toto rozhodnutí nese uživatel svou vlastní zodpovědnost.

4. Anonymita - sociální služba umožňuje uživateli zůstat v anonymitě, zaručuje mlčenlivost o sdělených a zjištěných skutečnostech v souladu s dokumentem "Ochrana osobních údajů uživatelů sociálních služeb". Uživatel má právo na diskrétnost, může využívat individuálních rozhovorů s pracovníkem sociální služby o samotě.

5. Nízkoprahovost - sociální služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, finanční a psychologické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Nízkoprahové zařízení je umístěno v centru sociálně vyloučené lokality nazývané Západní lokalita v Bruntále, tedy v centru replicas de relojes  místa života značné části uživatelů sociální služby. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě, má právo na docházku do nízkoprahového zařízení na základě vlastní vůle (není dána žádná forma registrace či pravidelnosti docházek), otevírací doba je co nejvíce přizpůsobena časovým možnostem uživatelů a zájemců o sociální službu. Sociální služba může být využita kýmkoliv z cílové skupiny, pokud jeho chování a jednání neomezuje jeho samotného, jiné uživatele nebo pracovníky služby či efektivitu sociální služby. 

Druh a forma poskytování sociální služby

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jednou ze služeb sociální prevence a je obsažena v §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Sociální služba je poskytována bezplatně.


Provozní doba služby:

ambulantní forma

 

terénní forma

 

pondělí

13 - 18 hodin

pondělí

13 - 18 hodin

úterý

13 - 20 hodin

úterý

13 - 18 hodin

středa

13 - 18 hodin

středa

13 - 18 hodin

čtvrtek

13 - 20 hodin

čtvrtek

13 - 18 hodin

pátek

pátek

13 - 18 hodin

sobota, neděle

příležitostné jednorázové akce

sobota, neděle

příležitostné jednorázové akce

 


Práva uživatelů

Máš právo zůstat v anonymitě!

Máš právo bezplatně využívat nabídku centra!

Máš právo během otevírací doby kdykoliv přijít a odejít!

Máš právo pobývat v centru i bez zapojení se do činnosti!

Máš právo podat stížnost s možností odvolání!

Máš právo využívat programové a volnočasové nabídky centra!

Máš právo využít nabídku pomoci v obtížných a krizových životních situacích!

Máš právo využívat zprostředkovatelské a doprovodné služby centra (pracovníci ti dají kontakt, popřípadě tě doprovodí k jinému odborníkovi či do jiné instituce)!

Máš právo na sebeurčení a svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání!

Máš právo podílet se na činnosti centra a ovlivňovat ji!

Máš právo vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní!

replica watches  https://www.tswatches.cz/

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook