Logo Bruntál obecně prospěšná společnost LIGA
česky english deutsch français

 

Správa domů prostřednictvím komunitní práce

  • projekt zaměřený na bydlení, zlepšení bytové situace a zkvalitnění životních podmínek obyvatel v sociálně vyloučené romské lokalitě, zlepšení podmínek pro život s ohledem na individuální a specifické potřeby jednotlivců i skupin obyvatelstva, zlepšení vztahu k místu, kde žijí, k životnímu prostředí, k sousedům, k mezilidským vztahům; zapojení obyvatel místní komunity do procesu spolurozhodování a spolupráce při zkvalitňování podmínek v místě, kde žijí
  • finanční prostředky poskytla Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

 

Sociální služby 2011

  • poskytování akreditovaných sociálních služeb - odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; ambulantní a terénní práce s cílovými skupinami 
  • finanční prostředky poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Zvyšování zaměstnatelnosti osob z vyloučené romské komunity

  • tříletý projekt zaměřený na zlepšování dovedností a znalostí, stimulaci a podporu osobnosti, podporu pracovních návyků, zvyšování zaměstnatelnosti osob z bruntálské romské komunity; činnost poradny pro podporu zaměstnávání
  • finančí prostředky byly čerpány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit  

 

OPLZZ

 

 

Komunitní centrum Dlouhá

  • tříletý projekt zaměřený na mládež od 15 let věku, dospělé nezaměstnané osoby, rodiny s dětmi a jednotlivce ze sociálně vyloučené romské lokality v Bruntále; projektové aktivity vedoucí ke zvýšení uplatnění na trhu práce, k získávání základních znalostí a povinností souvisejících s ukončením školní docházky
  • finančí prostředky byly replicas rolex  čerpány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit  

 

OPLZZ

 

 

Finanční gramotnost - východisko z dluhových pastí

  • tříletý projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti cílových skupin, prevenci předlužení a pomoc při řešení dluhových závislostí osob z cílových skupin Replica Handbags
  • finančí prostředky byly čerpány zoperačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

 

OPLZZ

 

©2005-07 LIGA o.s. |   Facebook